1. Voorafgaand

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Sica Verde en haar klant naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst tussen beide partijen. Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met Sica Verde te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door Sica Verde ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege Sica Verde kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.

 

1.2. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

 

1.3. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn op het adres van Sica Verde, te 9230 Wetteren, Stooktewegel 1 9230 Wetteren.

 

1.4. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst , het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte,... zonder dat deze opsomming limitatief is.

 

1.5. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

 

1.6. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur of offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail.

 

1.7. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Alle opgegeven prijzen zijn btw excl.

 

1.8. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient Sica Verde tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

 

1.9. Alle onze offertes zijn vrijblijvend. Alle offertes zijn geldig tot 60 dagen na datum van verzending. Na deze periode behoudt Sica Verde zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren. Sica Verde behoudt zich eveneens het recht voor om de prijzen aan te passen indien de prijsbepalende factoren ten tijde van het opmaken van de offerte gewijzigd zijn.

 

1.10. Bij het bevestigen van een opdracht zal 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

 

 

2. Tuinarchitectuur en -advies

2.1. De tuinarchitectuur en/of het tuinadvies omvat de door de klant goedgekeurde onderdelen van de door Sica Verde opgestelde offerte: topografische opmeting, voorontwerp, beplantingsplan, uitvoeringsplan, meetstaat en raming, opvolging van de werken,...

 

2.2. Een eerste verkennend gesprek is steeds gratis en vrijblijvend voor zover Sica Verde het in haar agenda kan inpassen.

 

2.3. Elk onderdeel van de offerte met betrekking tot de opmaak van ontwerpplannen omvat de opmaak van de toepasselijke documenten en een éénmalige bespreking ervan met de klant per onderdeel. Vooraleer tot uitvoering van de opdracht over te gaan dient de klant Sica Verde een duidelijk programma van wensen en eisen over te maken op basis waarvan Sica Verde heel gericht aan het ontwerpen gaat. Tijdens de bespreking van de plannen kan de klant binnen een afgesproken termijn kleine wijzigingen vragen, welke Sica Verde binnen de opgegeven prijs van de offerte uitvoert. Grote wijzigingen of conceptwijzigingen gevraagd door de klant worden als een nieuwe opdracht beschouwd, tenzij overeengekomen wordt dat de bijkomende werken als meerwerk verrekend worden. Alleen Sica Verde beoordeelt wat verstaan wordt onder "kleine wijzigingen". Extra besprekingen op vraag van de klant worden aan uurtarief verrekend.

 

2.4. Voor alle prestaties met betrekking tot de tuinarchitectuur en /of het tuinadvies wordt een vast uurtarief aangerekend van 50,00 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs van 50,00 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

 

2.5. Sica Verde behoudt zich het recht voor om elk opgemaakt document (plan, meetstaat,…) aan te vullen met een verwijzing naar Sica Verde. Indien de klant dit niet wenst, kan hij deze verwijzing laten verwijderen voor een bedrag van 250,00 € excl.BTW.

 

2.6. Sica Verde behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen projecten te vermelden in reclame, mailings, op haar website,... Dit kan door weergave van plannen of planonderdelen, foto’s van de uitgevoerde realisaties,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

 

2.7. Ontwerpen en adviezen opgemaakt door Sica Verde voor de klant worden beschouwd als een eenmalige verbintenis en kennen derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in de verkoopsovereenkomst een levertijd afgesproken voor de oplevering van de op te maken documenten.

 

 

3. Algemeen

3.1. Copyright

Alle door Sica Verde verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sica Verde niet worden bewerkt of verwerkt in éénder welke publicatie. De door Sica Verde verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Sica Verde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Sica Verde hiervoor een vergoeding bedingen op basis van de gepresteerde werkuren à rato van 50,00 euro per uur. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Sica Verde gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Sica Verde behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door Sica Verde verstrekte producten en diensten mogen ten allen tijden door Sica Verde worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Sica Verde afstand is getekend om dit niet te doen. Sica Verde behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten allen tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeengekomen.

 

3.2. Uitvoering van de overeenkomst

Sica Verde zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sica Verde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sica Verde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sica Verde worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Sica Verde zijn verstrekt, heeft Sica Verde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. Sica Verde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Sica Verde zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Sica Verde de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De klant vrijwaart Sica Verde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

3.3. Levering en levertijd van de documenten

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Sica Verde. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

3.4. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

 

3.4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 25 euro. Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is, verhoogd worden met 10%.

 

3.4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal Sica Verde daarenboven alle lopende werken en leveringen opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,...) vanwege de klant.

 

3.4.3. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Sica Verde onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

 

3.4.4. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

 

3.4.5. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

 

3.4.6. In alle gevallen van beëindiging, door Sica Verde of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Sica Verde het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met interest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

 

3.4.7. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Sica Verde als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

 

3.4.8. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12%. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

 

3.4.9 Sica Verde heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Plan_P gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,...

b) De klant in staat van faillissement is verklaard.

De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

3.5. Klachten en aansprakelijkheid

 

3.5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Sica Verde zouden teweegbrengen, ontslaan Sica Verde in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

 

3.5.2. Sica Verde is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Sica Verde weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Sica Verde kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

 

3.5.3 Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan Sica Verde bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

 

3.5.4. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.

 

3.5.5. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

 

3.5.6. De aansprakelijkheid van Sica Verde wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.

 

3.5.7. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden.

 

3.5.8. De klant vrijwaart Sica Verde voor alle aanspraken van derden.

 

3.5.9. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de diensten aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

3.5.10. Sica Verde is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Sica Verde.

 

3.5.11. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

 

3.5.12. De schade die Sica Verde ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op 40 % van de restwaarde van het contract.

 

3.5.13 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de overeenkomst ontbonden worden nadat Sica Verde hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft Sica Verde tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

 

3.6 Rechtskeuze en bevoegdheid

 

3.6.1 Op al onze contracten, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

3.6.2 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.